Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς την οικονομική τους προσφορά μέχρι τις 13/09/2017 στον Δήμο Αργιθέας, Ανθηρό, Τ.Κ. 43065, τηλ. 2445350403 Αντιδήμαρχος υπεύθυνος τμ. προμηθειών Παλαμάς Γεώργιος (κιν. 6973479270).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αργιθέας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύναψης δημόσιας σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΩΣΣΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με προϋπολογισμό 8.000,00 € ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) ,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86,88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Με το καλύτερο τρόπο πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτων από το Δήμο Αργιθέας την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017.

Η προσφορά για εκμίσθωση έξι (6) ακινήτων θα αποφέρουν έσοδα στο δήμο της τάξης των 50.100 ΕΥΡΩ ετησίως. Τα μέχρι τώρα έσοδα από τα συγκεκριμένα ακίνητα ήταν της τάξης των 10.000 € περίπου.

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αργιθέας

Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΛΕΙ

 κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων  για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά  έδρα.

Πρόσκληση

Ο Δήμος Αργιθέας ενδιαφέρεται να προβεί στη μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων του Δήμου για εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας των τριών Δημοτικών Ενοτήτων (Δυτικής Αργιθέας, Ανατολικής Αργιθέας και Αχελώου).

Ο Δήμαρχος Αργιθέας  διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου

 Για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης δήμου Αργιθέας.