Δήμος Αργιθέας: Αξιοποιούμε «Φιλόδημο» και Leader προς όφελος των δημοτών

Στο πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών «Φιλόδημος» και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leader ευελπιστεί ο Δήμος Αργιθέας για να προχωρήσει κάποια έργα.
Στο LEADER 2014-2020 για την υπο-δράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές),

ο δήμος Αργιθέας ολοκλήρωσε και κατέθεσε έγκαιρα φάκελο για το έργο «Πολεοδομικές και αισθητικές παρεμβάσεις οικισμών Δήμου Αργιθέας (Α ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 278.000,00€ και προσβλέπει στην ένταξη και χρηματοδότηση.Παρά την ελλιπέστατη στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας, μεθοδικά και στοχευμένα έχουμε πλήρη ωριμότητα έργων, τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ για Πολεοδομικές και αισθητικές παρεμβάσεις οικισμών Δήμου Αργιθέας.

Η υποβολή της πρότασης (ύψους 278.000,00€) αφορά παρεμβάσεις στους οικισμούς Βραγκιανών, Βλασίου και Ελληνικών, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου.

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχα έργα ύψους 870.000 ευρώ βρίσκονται στην φάση της ολοκλήρωσής τους.

Μετά την αποστολή εντός 10ημέρου των φυσικών φακέλων στα γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης σε επίπεδο επιλεξιμότητας και βαθμολογικής κατάταξης. Στη συνέχεια θα διαμορφωθούν οι προσωρινοί και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά υποδράση (με τις εγκρινόμενες, επιλαχούσες και απορριπτόμενες αιτήσεις) και θα ακολουθήσει η έκδοση απόφασης ένταξης των έργων δημοσίου χαρακτήρα της δράσης 19.2.4.

Στο πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών «Φιλόδημος ΙΙ» ήδη ο δήμος Αργιθέας ενέταξε:

  1. την Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, ύψους 194.000,00 €
  2. «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» 15.000,00 € και
  3. Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας ύψους 203.000,00 €.

Τέλος στο πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών «Φιλόδημος Ι» που αφορά Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση και Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουμε ολοκληρώσει την υποβολή φακέλων ύψους 2.000.000 ευρώ. Εξυπακούεται ότι για την ωρίμανση και την υποβολή και την ευδοκίμηση των προτάσεων, εργαστήκαμε και διαθέσαμε απίστευτες ανθρωποώρες και ελάχιστους πόρους.  

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ

Υποβληθείσες Αιτήσεις Στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Πολεοδομικές και αισθητικές παρεμβάσεις οικισμών Δήμου Αργιθέας (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

         1) Βραγκιανά

         2) Βλάσι

         3) Ελληνικά

Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (Απόφαση Υπουργού)

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (Απόφαση Υπουργού)

Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Απόφαση Υπουργού)

 

 Κατάθεση φακέλου για ένταξη στο Leader

 

 

 

 

1 2 34 5 6 7 8 9 10