Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων στο Δήμο Αργιθέας για την επιβολή ΤΑΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2130/93 άρθρο 24 παρ.1 επιβλήθηκε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας υπέρ των δήμων και κοινοτήτων σε όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών καθώς και σε κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών.

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 8752/22-02-1994, στις περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, ο υπολογισμός της γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπ’ όψη και τα τηρούμενα στην οικεία ΔΟΥ στοιχεία και κάθε άλλο συναφές και χρήσιμο στοιχείο (συμβολαιογραφικές πράξεις , δικαστικές αποφάσεις, τοπικές συνθήκες κ.α.). Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, αφ’ ενός η τιμή ζώνης των κτισμάτων και αφ’ ετέρου η τιμή ζώνης των οικοπέδων κατά ορθή κρίση.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/82 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/84ν τεύχος Α').

Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών (περιοχές που δεν έχει επεκταθεί ή δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού) κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας των ακινήτων (κτισμάτων και οικοπέδων) γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ