Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς την οικονομική τους προσφορά μέχρι τις 12/09/2019 στον Δήμο Αργιθέας, Ανθηρό, Τ.Κ. 43060, τηλ. 2445350403 Αντιδήμαρχος υπεύθυνος τμ. προμηθειών  Πούλιος Χαράλαμπος (κιν. 6977970514).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» , εκτιμώμενης αξίας 362.903,23€ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 330.645,16€ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ I ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

Την 16/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας , ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών τεχνικών έργων η οποία ορίστηκε με την αρ. 30/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας και αποτελείται από τους:

Την 14/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 λστα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας , ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών τεχνικών έργων η οποία ορίστηκε με την αρ. 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας και αποτελείται από τους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  • ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ, εκτιμώμενης αξίας 435.483,87€ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ ΣΤΗ ΤΚ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ », εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΛΑΣΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 45.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α.).